Telugu Meaning of 'Syndrome'

Meaning of 'Syndrome'

 • లక్షణ సంపుటి
 • ఏక కాలములో బాధిస్తున్నబాధల సముదాయము

Related Phrases

 • sick building syndrome గాలివీచుట సరిగా లేని బిల్డింగ్‌లో ఆఫీస్‌లో పనిచేసేవారిలో కలుగు అపవ్యవస్థ
 • avalli's syndrome అవిలిన్ వ్యాధి గుణ లక్షణాలు
 • bantis syndrome జలోదరము
 • battered baby syndrome పాషాన హృదయులైన తల్లి దండ్రుల కారణంగా బిడ్డలకు సంక్రమించిన వ్యాధి
 • cyclical syndrome పురావృత్తమగు రోగ లక్షణ సంపుటి
 • stroke syndrome 1. పక్ష వాతము    2. మూర్ఛలు
 • hepetorenal syndrome కాలేయము
 • carpal tunnen syndrome మణికట్టు స్నాయువు క్రింది రోగ లక్షణ సంపుటి
 • fetal alcohol syndrome తల్లి గర్భిణికాలంలో మితిమీరి మద్యము సేవించినట్లయితే శిశువుకు సంక్రమించు మానసిక క్షీణత
 • nephrotic syndrome 1. మూత్రములో ఆల్బుమిన్ నిండియుండుట    2. రక్తంలో ఆల్బుమిన్ తక్కువగుట


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search