Telugu Meaning of 'objective'

Meaning of 'objective'

  • బాహ్యమైన
  • వాక్యంలో కర్మను తెలిపేది

Related Phrases

  • objective vertigo పరిసరము తన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లుండుట

Synonyms


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search