Telugu Meaning of 'conflate'

Meaning of 'conflate'

  • రెండు రకాల పాఠాలను ఏకం చేయు
  • రెండు రకాల పాఠాలను ఒకటిగా చేయు


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search