Telugu Meaning of 'Archive'

Meaning of 'Archive'

  • ప్రభుత్వ అభిలేఖ
  • ప్రాచీన దస్తావేజులు
  • ప్రాచీన భాండాగారం

Synonyms


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search