Telugu Meaning of 'chastise'

Meaning of 'chastise'

  • గట్టిగా చీవాట్లు పెట్టు
  • శిక్షించు

Synonyms


Browse English to Telugu Words

English - Telugu Dictionary Search